OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

             

            www.levnynabytek-abc.cz

         ELEKTRONÍCKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÝM OBCHODĚ
         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
        PLATEBNÍ PODMÍNKY
        PŘEPREPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ       
       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
        USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍ -PODNIKATELE
        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
        PŘILOHY:
       Ochrana osobních údajů
        Formulář odstoupení od kupní smlouvy 
        Informace pro spotřebitele ve věcí využití prava odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovým obchodě na adrese www.levnynabytek-abc.cz, provozovaným společností   PHU Kowalczyk Joanna,ul.Brzozowa 6/20, 58-530 Kowary, NIP 6112157170, REGON 231210075 

1.2. Ustanovení platí pro spotřebitele a podnikatele, s toho ods.9 jen pro podnikatele.

1.3.Informace o zákaznících jsou uschovávány v souladu s platnými zákony Polské Republiký, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů . Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Poskytovatele služeb pro úspěšne splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

1.4. Vymezení pojmů:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou dní státního volna. 

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULAŘ – formulař přistupný v Internetovym obchodě pro zřizení uživatelského účtu.

1.4.3. FORMULAŘ OBJEDNAVKY – Elektronická služba, interaktivný formulař přistupný v Internetovým obchodě pro  přeposlaní Objednavký a zajmená, umístění nabízeného zboží v košíku, zvolení podmínek Kupné smlouvy,  spůsobu dopravy a platby. 

1.4.4. KUPUJÍCÍ – Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, který uzavřel nebo ma vůli uzavřeni kupní smlouvy s prodavajícím (fyzická osoba, právnícká osoba, právnická něpodnikatelská osoba). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel. Spotřebitelem je v souladu s občanskím zákoníkem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem dle občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4.5. OBČANSKÝ ZAKONÍK – Zakon občanský zákoník  ze dne 23 dubna 1964 r. (Sb.z. 1964 č. 16, pol. 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Elektronická služba, soubor dat v teleinformatickým systemu Poskytovatele služeb, který uzavíra údaje o odeslaných kupujícím objednavkach. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

1.4.7. NEWSLETTER – Elektronická služba prostředníctvím elektronícké posty e-mail, která umožnuje všem odběratelům služby, obdržení informace ohledně novinek, produktů a akcí v Internetovým obchodě .

1.4.8. ZBOŽÍ – nabízena na strankách Internetoveho obchodu movita věc,která je předmětem kupní smlouvy mezí kupujícím a prodejcem.

1.4.9. OBCHODNÍ PODMINKÝ – tyto Obchodní podminký Internetoveho obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod na adrese  : www.levnynabytek-abc.cz.

1.4.11. PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB – PHU Kowalczyk Joanna,ul.Brzozowa 6/20, 58-530 Kowary ,NIP 6112157170,REGON 231210075 

1.4.12. KUPNÍ SMLOUVA – koupní smlova na zboží uzavřena mezí kupujícím a prodejcem prosředníctvím Internetoného obchodu 

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovatele služeb spřístupnění prostředků komunikace na dálku pro kupujícího prostředníctvím Internetoveho obchodu. 

1.4.14. ODBĚRATEL SLUŽBY –  Spotřebitel nebo podníkatel , který využiva nebo ma vůli využivat elektronícké služby.

1.4.15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ZÁKON – zákon ze dne 30 května 2014 r. o ochraně spotřebitele  (Sb.z. 2014 pol. 827 ve znění pozdějších předpisů)

1.4.16. OBJEDNAVKA - navrh Kupujícího k uzavření kupní smlouvy prostředníctvim Formulaře objednavky 

2. ELEKTRONÍCKÉ SLUŽBY V ELEKTRONÍCKEM OBCHODĚ

2.1. V Internetovym obchode přistupne jsou tyto elektronícké služby: Uživatelský účet, Formulář objednavky a  Newsletter.

2.2. Uživatelsky účet – pro použivaní uživatelského učtu je nezbytne provedení všech základních kroků – (1) vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, (2) Kliknutí „PŘEPOŠLÍ” a (3) potvrzení sve vůli kliknutim v automaticky přeposlany odkaz na sdělenou elektronickou poštu.  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ požaduje zadani osobních dat:  meno a přimení/nazev firmy, e-mailovou adresu a heslo.

2.3. Elektronícka služba "Uživatelsky účet" není spoplatněna a je přístupna po dobu něurčitou. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá prostředníctvím elektronické pošty na adresu: kancelar@levnynabytek-abc.cz nebo pisemně na adresu: ul.Brzozowa 6/20 , 58-530 Kowary

2.4. Formulář objednavky  – Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář.  Objednávane zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku, zvoli počet kusů, druh, provedení, barvu, spůsob dodání zboží, platební podmínky a zada své osobní udaje- podnikatel také své IČO a nazev firmy.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.5. Elektronícka služba Formulář objednavky není spoplatněna, ma jednorázovy učel a je ukončena v okamžíku odeslaní objednavky nebo přerušení kupujícím zadavání dat před její odeslaním. 

2.6. Newsletter – použití Newslettera umožňuje založka „Newsletter” na webovem rozhraní Internetového obchodu. Zakáznik zadava  tady e-mailovou adresu, na kterou budou přeposilane sděleni a pak klika „Zapsat”. Na Newsletter je možne se zapsat cestou volby  checkboxa během registrace uživatelskeho učtu nebo během objednavky .

2.7.  Elektronícka služba Newsletter není spoplatněna a přístupna na dobu něurčitou. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá prostředníctvím elektronické pošty na adresu: kancelar@levnynabytek-abc.cz nebo pisemně na adresu: ul.Brzozowa 6/20 , 58-530 Kowary

2.9.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu  jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

2.10.1 Vyřízení reklamace Elektronických služeb (s vyjímkou reklamace zboží v ods. 7 obchodních podminek) :

2.10.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího

2.10.3 pisemně na adresu: ul. Brzozowa 6/20 58-530 Kowary;

2.10.4 nebo na e-mailovou adresu : kancelar@levnynabytek-abc.cz

2.10.5  V případě reklamace, , kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně     uvede:

(1) Číslo objednávky  a datum zjíščení závad

(2) Co nejvýstižnější popis závad

(3) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady.

(4) zdělení kontaktních údajů kupujícího urychlí vyžizení reklamace prodavajícím.

2.10.6 Poskytovatel služby  je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 14  dnů od okamžíku její uplatnění.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Pro vůli uzavření kupní smlouvy, vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu podle ods. 2.4.2. Obchodních podminek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH,  uvedeny jsou taký vše souvísející poplatky. Objednávkový formulař obsahuje zejména informace o spůsobu úhrady kupní ceny a o požadovanem způsobu doručení zboží. Pokud není možne  určít náklady spojene s dodaním zboží, kupující je informovan o nutnosti jejich zaplacení v odjednavkovým formulaři. 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2. Dobírkou - platba - při převzetí zboží - našemu řidiči  nebo externímu dopravci (zaloha předem ve výši 20 % objednávky)

4.3. Bankovním převodem - předem před dodáním zboží na účet prodavajícího.

4.4. Banka: PKO BP SA

4.5. Čislo účtu:  IBAN   PL  24 1020 2124 0000 8202 0180 7882  

          SWIFT (BIC): BPKOPLPW

4.6. Platebním systémem PayU a platební kartou  - možné spůsoby platby v záložce „PLATBY.”

4.7.1. Platby - bankovním převodem, PAYU a platební kartou kupující je poviněn uhradít do 3 pracovních dnů ode dne uzavření koupní smlouvy.

4.8.2. V případě platby dobírkou je kupující uhradít kupní cenu pří převzetí zboží.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající dodava zboží na územi Polska. Na žadost kupujícího je zboží možne odeslat do jiné zemí.

5.2. Pokud Kupní smlouva nestanoví jinak, dodání zboží je spoplatněno. Náklady spojené s dodáním zboží (dopravne, poštovní poplatky atd. ) jsou uvedene pro kupujícího na webovem rozhrani Internetoveho obchodu v záložce  „Doprava” a taký v průběhu používání Formuláře Objednavky a zejmena v okamžiku souhlasu kupujícího s uzavžením kupní smlouvy.

5.3. Prodavající poskytuje kupujícímu tyto spůsoby dopravy zboží :

5.4. Kurýrská zásilka (SCHENKER) a doprava vlastnímí vozy

5.5. Kurýrská zásilka dobirka (platba pří převzetí zboží) - SCHENKER a vlastní dopravce 

5.6. Osobní odběr na adrese : ul. Jeleniogórska 4 , 58-533 Mysłakowice během Pracovných Dnů ,  od 09:00 do 17:00 hodin.

5.7. Termín dodání zboží do klienta je 30 Pracovních dnů, pokud v popisu vyrobku nebo během objednavky neuvedeno kratší termín. V připadě několika kusů zboží , je to nejdelší uvedena doba,  ne delší než 30 pracovních dnů. Běg lhůty dodání do klienta počina běžet:

5.8. V připadě zvolení kupujícím platby bankovním převodem, PAYU nebo platební kartou,  teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího. 

5.9. V připadě zvolení kupujícím platby dobirkou  - po připsání 20% hodnoty objednavky  na účet Prodávajícího

6. REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Polské republiky, zejména ustanoveními  Občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Další informace zodpovědností prodavajícího w záložce   „REKLAMACE ZBOŽÍ”.

Vadou zboží nejsou drobné odchylky ve vzorech a tonech barev nábytku. Vše úvedené bárvy mají jen orientační charakter.

6.3. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího:

6.3.1. pisemně na adresu: ul. Brzozowa 6/20 58-530 Kowary;

6.3.2. nebo na e-mailovou adresu : kancelar@levnynabytek-abc.cz

6.4. V případě reklamace, , kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede: 

  1. Číslo objednávky, datum nákupu a datum zjíščení závad
  2. Co nejvýstižnější popis závad
  3. Fotografie poškození,
  4. Doloží doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list)
  5. Zdělí čislo účtu pro vracení peněz

 (2)Kupující je poviněn sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady.

 (3) zdělení kontaktních údajů kupujícího urychlí vyžizení reklamace prodavajícím.

6.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech nejpozději do 14  dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.6. Pokud pro rozhodnutí  o reklamace zboží nebo ohledně prav z vadného plnění, je nezbytné  vrácení zboží prodavajícímu na adresu ul. Jeleniogórska 4 58-533 Mysłakowice , Klient bude zdvořile na tyto skutečnost upozorněn. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

6.7. Prosba o předaní zboží v ods. 6.6. Obchodních podmínek nema vliv na lhůtu rozhodnutí o reklamace Prodavajicím a taký na uplatnění klientem prava na demontaž vadlivého zboží,  vyměnu a montaž volneho od vad - v souladu z ods. 561[1] Občanského zakoníku. 

8. PRAVO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. V souladu s ustanovením předpisů  Občanského zákoníku má Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy  může Spotřebitel využit formulář poskytovaný Prodávajícím v založce  „FORMULÁŘE” . Odstoupení od kupní smlouvy může  zasílat mimo jiné:

8.2. na adresu sidla prodávajícího:       ul. Brzozowa 6/20 58-530 Kowary;

8.3. na adresu elektronické pošty prodávajícího:    kancelar@levnynabytek-abc.cz 

8.5. Lhůta pro odstoupení od kupní smlovy počíná běžet:

8.6. pro smlovu, v které Prodavající odevzdáva zboží a je povinen převest vlastnické pravo na Kupujícího   (třeba kupní smlova) –   převzetím zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jiná než dopravce), v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

8.7. pro další smlovy – ode dne uzavření smlovy.

8.9. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí (během 14 dnů) prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím).  Peněžní prostředky budou zaslány na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

8.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy, zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, pokud se s prodavajícím nedohodne jinak. Spotřebitel múže vratít zboží taký na adresu : ul. Brzozowa 6/20 58-530 Kowary. Aby byla dodržena lhůta , postačuje odeslat zboží před uplynutím příslušné lhůty.

8.11.V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé měny hodnoty. Kupující je poviněn nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů  proběhně tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

8.12. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

8.13. V případě smlouvy o poskytnutí služby - jestliže byla začata s jeho předchozím výslovným souhlasem - před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel zaplatí prodavajícímu častku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy obdržel  informaci o odstoupení od smlouvy. Pro vypočet úměrné častký pouřije se smlouvná cena. Byla-li cena nepřiměřeně vysoká, uhradí poměrnou část vypočítanou z tržní hodnoty plnění. 

8.14. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením předpisů občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (nábytek na zakázku, atypické rozměry, jiné než standardní provedení…)

4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (matrace, atd.)

5. uzavírané na základě veřejné dražby  

9.  USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍ -PODNIKATELE

9.1. Týto  ustanovení Obchodních podminek platí vyhradně pro kupujíci a příjemce služeb, kteří nejsou spotřebitele. 

9.2. Prodavající má právo odstoupit od koupní smlovy uzavřene s kupujícím, který není spotřebitel , a to do čtrnácti (14) dnů od uzavžení smlouvy bez údaní dúvodů. 

9.3. V případě klientů, kteří nejsou spotřebitele, prodavající ma pravo omezovat nabítku spůsobu platby, taky žadat platby v celkovej vyší objednavky nehledet na volbů klienta ohledně spůsobu platby a uzavření smlovy. 

9.4. V případě kupní smlouvy  obecně platí pravidlo, že při odesílání je věc odevzdána kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Na kupujícího, ktery není spotřebitelem, přehází tudíž nebezpečí škody na zboží předáním věcí vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedenem v objednavce. Prodávající není odpovědný za škody vznikle z důvodu zpoždění dodaní oproti předpokladané době dodání.

9.5. V případě předaní zboží  přepravcy, klient, kteřý není spotřebitel  povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. 

9.6. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zodpovědnost prodavajícího ohledně práv z vadného plnění  se nepoužij a platí zákonná úprava ods. 558 § 1 Občanskeho zákoniku. 

9.7. V případě klientů, kteří nejsou spotřebitele, Poskytovatel služby ma pravo odstoupít od smlovy o poskytování elektronickych služeb okamžitě a bez údaní důvodu prostředníctvím oznámení,které přepošle Přijemcí služby. 

9.8. Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhrady škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout, limitován prodávajícím  na výši kupní ceny zakoupeného zboží a nakladů na dopravu , ale ne více než 6000,- CZK. Poskytovatel služby/Prodavající nese zodpovědnost vuči Přijmcí /Klienta, který není spotřebitel vyhradně za obvýkle škody, které lze rozumně předvídat v době uzavření smlouvy a nenese zodpovědnost za ušlý zisk.

9.9. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy podle sídla Prodavajicího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodnímí podmínkamí se řídí platnou právní úpravou Polské republiky, a zejmena: zakon Občanský zákonik; zakon o poskytování služeb elektronickou cestou  ze dne 18 července 2002 r. (Sb.z. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů);  pro kupní smlouvy uzavřene  ode dne  25 prosínce 2014 roku ze Spotřebitelem  - zakon o ochraně spotřebitele ze dne 30 května 2014 r. (Sb.z. 2014 r. pol. 827 ve znění pozdějších předpisů); a dálšímí předpisy platné pravné upravy.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese kancelar@levnynabytek-abc.cz.

10.3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

 

Príloha č. 1 - Ochrana osobních údaju

 

                    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

                        INTERNETOVÉHO OBCHODU   www.sklepabcmeble.pl

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto ustanovení ochrany osobních údaju v Internetovym obchodě máji pouze informační charakter, což znamena, že nemáji povahu žádného právnícho úkonu.

1.2.  Provozovatel weboveho rozhraní www.levnynabytek-abc.cz - společnost  PHU Kowalczyk Joanna,ul.Brzozowa 6/20, 58-530 Kowary, NIP 6112157170, REGON 231210075 je správcem osobních dat shromažd´ovaných prostředníctvím Internetového obchodu   - dále jen  „Provozovatel”,  „Poskytovatel služby” a Prodavající.

1.3. Ochrana osobních údajů Kupujícího a Přijemce služby, je poskytována zákonem   o ochraně osobních údajů  ze dne 29 srpna 1997 r.   (Sb.z. 1997 č. 133, pol. 883 ve znění pozdějších předpisů) (dále jen: zákon o ochraně osobních údajů) i zákonem o poskytovaní služeb elektronickou cestou  ze dne 18 července 2002 r. (Sb.z. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání)

1.5.Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Polské republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.

2. CÍL, ODBĚRATELE  A ROZSAH ZPRACOVAVÁNÝCH OSOBNÍCH DAT  

2.1.Informace o zákaznících jsou uSchovávány v souladu s platnými zákony Polské republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů . Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Pokaždé cíl, odběratele a rozsah dat spracovaváných Provozovatelem, vyplývá z činností klienta v Internetovym obchodě. Pokud třeba -klient během objednavky zvolí osobní odběr místo kurýrské zasílky, osobní data budou spracováne cílem uzavření a realizace kupní smlovy, ale nebudou spřístupněny dopravcy.  

2.2. Provozovatel shromažd'uje osobní data Klientů nebo Odběratelů služeb cílem :

2.3. uzavření, realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo smlovy o poskytovaní služeb elektroníckou cestou  (třeba Užívatelský účet).

2.4. pro účely zasílání informací a vlastní obchodních sdělení kupujícímu.

2.5. Odběratele osobních dat klientů Internetoveho obchodu:

2.6.Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží - pro kurýrské nebo poštovní zasílky.

2.7. V případě volby klientem platby elektronickým převodem nebo platební kartou, provozovatel předa osobní údaje příslušné finanční společností. 

2.8. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů- méno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonický kontakt, dodací adresu, adresu bydlišče, nazev firmy a IČO (pro podnikatele) -  pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených vyžé může být podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a poskytovaní služeb elektronických služeb v Internetovým obchodě. Rozsah nězbytnych osobních data bude vždy uvedenna webovem rozhrani Internetoveho obchodu. 

4. ZÁKLAD SPRACOVAVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

3.1. Zdělení osobních dat klientem nebo Odběratelem služeb je dobrovolné, ačkoli zadání údajů může  být podmínkou uzavření kupní smlouvy a poskytovaní služeb elektronickou cestou v Internetovým obchodě.

3.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího - marketing vlastního zboží a služeb Administratora/Poskytovatele služeb/Prodavajícího.

5. PRAVO K PŘÍSTUPU DO SVÝCH ÚDAJŮ A K JEJICH OPRAVAM.

5.1. Přijemce služeb/Klient ma právo na nahlédnutí do svých údajů a k jejich opravam. 

5.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo finanční společností, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro platbu a doručení zboží.

5.3. V případě, kdy Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího - souhlas může kdykoliv odvolat. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Webove rozhraní internetoveho obchodu múžé obsahovat odkazy na webove stránky třetích sůbjektů. Provozovatel doporučuje zaznamení s ochranou osobních dat na oných webových rozhraních. Tyto ochrana osobních dat platí pouze v týmto Internetovým obchodě.

6.2. Provozovatel používa technické a organizační prostředky pro plne zabezpečení získávaných osobních a dalších dat proti zneužití, poškození a stratou.

6.3. Provozovatel poskýtuje nasledující technícké prostředky protí  zásahů třetích osob do webového rozhraní a osobních dat klientů:

6.3.1. Zajištění dat proti neoprávněnému přístupu. 

6.3.2. Certyfikat SSL na webovem rozhraní  Internetové s osobnimí údaje klientů.

6.3.3. Šifrování dat pro ověření uživatele.

6.3.4. Přistup k uživatelskému učtu jen po ověření totožností uživatele prostředníctvím osobního loginu a hesla.

6.3.5.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat nebo  odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

6.4.1. Cena hovoru na kontaktní číslo internetového obchodu zavisí od zvoleného klientem tarifu u jeho operátora.

 

Příloha č. 2 - Formulář odstoupení od smlovy - Vzor 

(tento formulář vyplněte jen pokud chcete odstoupít od smlovy)

FORMULÁŘ KE STAŘENÍ V PDF FORMATU 

 

Příloha č. 3 - Sdělení pro spotřebitele ve věci využití prava odstoupení od kupní smlovy uzavřene na dálku

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

VE VĚCI VYUŽITÍ PRÁVA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOVY UZAVŘENÉ POMOCÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU 

spracovaná na zakladě přílohy č .1 k zákonu ze dne 30 května 2014 r. o ochraně spotřebitele  (Sb.z. z 2014 r. pol. 827 ve znění pozdějších předpisů)

 

Pravo odstoupení od kupní smlovy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nas formou jednostranného právního jednání, které bude mít písemnou formu (například osobně předaným písemným vyjádřením, nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem), na adresu: 

ABCMeble Joanna Kowalczyk ul.Jeleniogorska 4 58-533 Myslakowice

kancelar@levnynabytek-abc.cz

Můžete použít přiložený FORMULÁŘ pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na této stránce ve spodní části můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení, které splňuje zákonné povinnosti. 
Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme (v provozní době) potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušne lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů, které jsme Vám účtovali za dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání a platby, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání a platby námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na Vámí zvoleny bankovní účet.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste vrácené zboží v pořádku odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: ABCMEBLE Joanna Kowalczyk ul. Jeleniogorska 4 58-533 Myslakowice

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15 června 2016 r.